Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Aktywizowanie, wspieranie i stosowanie wiedzy o zachowaniu się oraz psychicznych potrzebach człowieka w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym i planowaniu przestrzennym.
 2. Gromadzenie środków finansowych i materiałowych na wspieranie działalności naukowej i wydawniczej.
 3. Inicjowanie przedsięwzięć proekologicznych, prospołecznych oraz prodemokratycznych w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym.
 4. Tworzenie i wspieranie organizacji służących rozwojowi przestrzeni zaspokojającej psychiczne potrzeby człowieka.
 5. Aktywizacja środowisk naukowych, projektowych i politycznych na rzecz poprawy psychologicznej jakości życia w przestrzeni społeczności lokalnych.
 6. Wspieranie działań zmierzających do społecznej samoorganizacji na rzecz ochrony środowiska przestrzennego.
 7. Organizowanie ruchu społecznego wokół celów Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
  • Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych.
  • Wydawanie książek.
  • Działalność poligraficzna.
  • Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego.
  • Pozaszkolne formy kształcenia.
 2. Udzielanie różnych form pomocy osobom fizycznym i prawnym rozpoczynającym i rozwijającym działalność naukową i usługową związaną z ochrona środowiska psychicznego człowieka.
 3. Organizowanie edukacji, kontaktów oraz pokazów służących postępowi w naukach o środowisku i wspierających inicjatywy na rzecz poprawy środowiska psychologicznego człowieka.
 4. Współpracę z samorządami, organizacjami związkowymi, społecznymii ekonomicznymi oraz instytucjami państwowymi w zakresie realizowania celów Stowarzyszenia.
 5. Organizowanie społeczności lokalnych wokół celów Stowarzyszenia, a szczególnie inicjatyw społecznych i ekonomicznych służących potrzebom tych społeczności oraz ich integracji.
 6. Udzielanie projektantom środowiska, architektom, urbanistom i planistom przestrzennym pomocy naukowej oraz duchowej w poszukiwaniu rozwiązań optymalnych z punktu widzenia psychicznych potrzeb człowieka.
 7. Prowadzenie doradztwa dla wszystkich potrzebujących porady w zakresie problemów psychologicznych, architektonicznych i przestrzennych.
 8. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego.
 9. Organizowanie edukacji środowiskowej, psychoekologicznej, architektonicznej, urbanistycznej.