Członkowie Stowarzyszenia

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, akceptujące statutowe cele Stowarzyszenia

Członkami Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy spełniający powyższe warunki, chociażby nie mieli miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej.

Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi, jeżeli zadeklarowały na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
Osoby prawne działają w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje jego Zarząd na pisemny wniosek kandydata.