Organy Stowarzyszenia

  1. Walne Zebranie Członków
  2. Zarząd Stowarzyszenia:
    • Augustyn Bańka - prezes
    • Robert Ast - vice prezes
    • Maria Korczyńska - Skarbnik
  3. Komisja Rewizyjna

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nieograniczoną ilość kadencji.

Uchwały władz Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

{% elseif name == 'obszary-dzialania' %}

Obszary realnego działania SPiA

W dotychczasowych dokonaniach SPiA istotne są trzy kierunki działania.

Pierwszy kierunek działania to działalność popularyzatorska i wydawnicza. W krótkim okresie stowarzyszenie rozwinęło na szeroką skalę działalność wydawniczą odnoszącą się do publikacji monografii i opracowań zbiorowych z zakresu architektury, psychologii i filozofii. Nakładem wydawnictwa stowarzyszenia ukazało się już kilka tytułów książek, w tym tak znakomitych autorów jak Henry Sanoff - Integrowanie programowania, ewaluacji i partycypacji w projektowaniu architektonicznym (1999).

Drugie kierunek działań wiąże się ze wspieraniem rozwoju psychologii jako nauki. W dziedzinie psychologii stowarzyszenie SPiA wydaje Czasopismo Psychologiczne- Psychological Jounrnal, którego ukazało się już kilkanaście tomów (roczników). Pismo to od samego początku powstania posiada najwyższą kategorię w klasyfikacji publikacji prowadzonej przez najpierw przez Komitet Badań Naukowych, a dzisiaj Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzięki najwyższemu poziomowi pod względem naukowym i edytorskim cieszy się ono najwyższym uznaniem w środowisku naukowym.

Trzecim kierunkiem działania stowarzyszenia SPiA jest wydawanie czasopisma naukowego pt. Zachowanie, Środowisko, Architektura ( Behavior, Environment & Architecture). Jest to publikacja wydawana w języku polskim i angielskim. Podstawową przesłanką, na której oparto założenia programowe nowego pisma jest przekonanie o potrzebie interdyscyplinarnego wyjaśniania zjawisk związanych z kształtowaniem środowiska z myślą o człowieku. Idea publikowania w jednym miejscu artykułów naukowych, prac studialnych oraz materiałów projektowych wyrasta z przekonania, że właściwie kształtowanie relacji między człowiekiem a środowiskiem możliwe jest jedynie w perspektywie interdyscyplinarnej. Zadaniem pisma jest dostarczenie forum dla prezentacji poglądów z tak różnych dziedzin nauki, techniki i sztuki, jak: psychologia, socjologia, etnologia, ekonomia, prawo, historia sztuki, semiotyka, geografia, ekologia, architektura, urbanistyka, sztuki piękne.